VA 100 - 3g


131 Kč (5.2 €) vč. DPH
Rychlý nákup
 
Externí sklad 48 ks
Expedujeme do: 3 - 5 dnů
 
EAN: 4024596004385
Kód: EMGM742-014
 
Poštovné při platbě předem: od 50 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 79 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Velmi rychlé vteřinové lepidlo.
Contact kyanoakrylátové lepidlo je jednosložkové lepidlo tuhnoucí za studena.
Polymerizují účinkem vzdušné vlhkosti a pod tlakem, kdy se vytvrzují.Během belmi krátké doby dokáže spojit různé materiály: kov, plasty, sklo, keramika, dřevo, kůže, porcelánÚdaje o nebezpečnosti:EUH202Kyanoakrylát.
Nebezpečí.
Okamžitě slepuje kůži a oči.
Uchovávejte mimo dosah dětí.H315Dráždí kůži.H319Způsobuje vážné podráždění očí.H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.Pokyny pro bezpečné zacházení:P102Uchovávejte mimo dosah dětí.P261Zamezte vdechování par.P264Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P302 + P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.P304 + P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.P312Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře .P337 + P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P362Kontaminovaný oděv svlékněte.P403 + P233Skladujte na dobře větraném místě.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.P405Skladujte uzamčené.P501Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby