Pěna pro zateplení DEN BRAVEN DEBBEX THERMO-QUICK 750ml


262 Kč (10.8 €) vč. DPH
ks
Rychlý nákup
 
Externí sklad 7 ks
Expedujeme do: 5 - 7 dnů
 
EAN: 8595100178732
Kód: EMT06560771
 
Poštovné při platbě předem: od 65 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 69 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Jednosložková polyuretanová pěna se speciálním aplikátorem pro sprejový efekt. Pěna má výborné termoizolační vlastnosti. Slouží pro vysoce účinné tepelné a akustické izolace. Vhodná na nerovné povrchy a těžko dostupná místa. Zabraňuje kondenzaci a pomáhá předcházet tepelný mostům.

- sprejový efekt
- nahrazuje tepelnou izolaci
- vrstvení po 15 minutách
- vydatnost z jedné pěny – 2m2
- součinitel tepelné vodivosti – 0,03W(m*k)
- pomáhá předcházet tepelným mostům

Použití:
- vysoce účinná tepelná a zvuková izolace
- vhodná na nerovné a těžko dostupné povrchy
- tepelná izolace stěn, vrat garáží, potrubí, zásobníků apod.
- úspora nákladů na energie, účinná izolace
- zajištuje účinnou ochranu budovy před průvanem a vlhkostí

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H222/229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H315 - Dráždí kůži.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny .
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře...
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ...
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P403/235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 - Skladujte uzamčené.
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.
P501 - Odstraňte obsah/obal ...
P362/364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P304/340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P342/311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P103 - Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Složení:Dimethylether, Isobutan, 2,2'-dimorfolinyldiethyl-ether, Tris(2-chlor-1-methylethyl)-fosfát, Kyselina isokyanová, polymethylenpolyfenylenester
 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby