Pájecí pasta pro SMD pájení bez halogenidů


499 Kč (20.5 €) vč. DPH
Momentálně nedostupné
 
 
Kód: EMGM745-225
 
Poštovné při platbě předem: od 65 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 69 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Univerzální pájecí pasta ECO 5 SMD bez čištění, bez vypouštění, bez halogenidů.
Pro širokou škálu aplikací a návrhů desek plošných spojů.
V souladu s UNE-EN ISO 9453 slitina 501.Pastu je nutno skladovat při teplotě 0-10°C.Údaje o nebezpečnosti:H302Zdraví škodlivý při požití.H312Zdraví škodlivý při styku s kůží.H332Zdraví škodlivý při vdechování.H372Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení:P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P301+P330+P331PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.P402 Skladujte na suchém místě.
P501 Zlikvidujte obsah/nádobu ve sběrně nebezpečného nebo speciálního odpadu

 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.