Odstraňovač štítků a jejich lepidla 200ml


211 Kč (9 €) vč. DPH
Rychlý nákup
 
Externí sklad 86 ks
Expedujeme do: 3 - 5 dnů
 
EAN: 5412386058691
Kód: EMGM749-037
 
Poštovné při platbě předem: od 65 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 69 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Pro snadné odstranění samolepicích štítků.Působí na samotné lepidlo a neutralizuje jeho přilnavost.
Přípravek neutralizuje lepící vrstvu samolepek a umožňuje jejich snadné sejmutí.
Působí nejrychleji na papírové samolepky.
Silné citrónové aroma.Funkce:+ Silný rozpouštěcí prostředek pro všechny papírové lepicí štítky.+ Rychlé a šetrné oddělení štítků od povrchů jako sklo, kov, papír, karton, dřevo, ...+ Snadné odstranění přírodních tuků, pryskyřic, otisků prstů.Použití: Nastříkejte na štítek v dobře větratelných prostorách a nechte působit.
Po chvíli sundejte samolepku z povrchu.Údaje o nebezpečnosti:H222Extrémně hořlavý aerosol.H229Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnoutH315Dráždí kůži.H319Způsobuje vážné podráždění očí.H336Může způsobit ospalost nebo závratě.H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení:P102Uchovávejte mimo dosah dětí.P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P410 + P412Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.P501Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.


Fotogalerie
Odstraňovač štítků a jejich lepidla 200ml Odstraňovač štítků a jejich lepidla 200ml
 
Odstraňovač štítků a jejich lepidla 200ml
 
 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby