Odstraňovač samolepek s násuvným kartáčkem 200ml


350 Kč (14.9 €) vč. DPH
Rychlý nákup
 
Externí sklad 8 ks
Expedujeme do: 3 - 5 dnů
 
EAN: 5412386806094
Kód: EMGM749-067
 
Poštovné při platbě předem: od 65 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 69 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Odstraňovač samolepek s násuvným kartáčkem, lze použít v poloze dnem vzhůru.
Obsah 200 ml, sprej.
Údaje o nebezpečnosti:H225Vysoce hořlavá kapalina a páry.H304Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.H315Dráždí kůži.H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.H336Může způsobit ospalost nebo závratě.H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení:P102Uchovávejte mimo dosah dětí.P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P301 + P310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.P331NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P405Skladujte uzamčené.P410 + P412Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.P501Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby