Likvidátor čmelíků AGROBIO Atak Chrysanthemum 500ml


351 Kč (13.9 €) vč. DPH
ks
Rychlý nákup
 
Externí sklad 7 ks
Expedujeme do: 5 - 7 dnů
 
EAN: 8595660505016
Kód: EMT06438775
 
Poštovné při platbě předem: od 50 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 79 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Přírodní biocid pro hubení čmelíků. Postřikem na plochy výskytu čmelíků (kurníky, aj.).

Účinná látka: 3 g/l Chrysanthemum cinerariaefolium extract

Proti jakým škůdcům je určen?
- čmelík kuří

Proč jej použít?
- pro hubení čmelíků (Dermanyssus gallinae)
- účinek nastane během 24 hodin a dlouhodobý hubící účinek byl prokázán po dobu 7 dnů
- po 7 dnech účinek pomalu klesá v důsledku rozkladu účinné látky
- na bázi účinné látky Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt, získané z rostliny chryzantémy
- účinkuje jako kontaktní jed, který působí na nervovou soustavu hmyzu, kdy přeruší její funkci a hmyz tak okamžitě paralyzuje
- vzhledem k tomu, že Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt patří do skupiny účinných látek pyretriny, které se velmi rychle v přírodě odbourávají, je potřeba - postřik podle potřeby opakovat
- přípravek je určen pro použití na plochy (v dobře větraných prostorech, a za dodržení bezpečnostních opatření)
- ideální je pro domácí chovy drůbeže (slepic)
- pro celoroční použití

Jak jej použít?
- k okamžitému použití na plochy, zdi, kurníky pro slepice, sedací tyče, žebříky, apod.
- !!! neaplikujte na zvířata !!!
- aplikujte cíleným použitím v tenké vrstvě na místa v nichž se shlukují čmelíci
- hubící účinek nastane během 24 hodin
- po aplikaci musí být zajištěno dostatečné větrání (především v interiérech)
- přípravek se dá kdykoliv odstranit vlhkým hadříkem a malým množstvím čistícího prostředku
- plochy, které nemají přijít do styku s prostředkem (potraviny, krmivo, napáječky a pod.) musí být před aplikací zakryty

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.
 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby