Lepidlo na perimetr DEBBEX PERIFIX KLEBER pistolové 750ml


186 Kč (7.4 €) vč. DPH
ks
Rychlý nákup
 
Externí sklad 7 ks
Expedujeme do: 5 - 7 dnů
 
EAN: 8595100180322
Kód: EMT06560847
 
Poštovné při platbě předem: od 50 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 79 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Lepidlo na perimetr PERIFIX KLEBER je jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna, speciálně vyvinuta pro požadavek lepení lehkých izolačních materiálů a dekorativních prvků z polystyrenu. Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +5 °C. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC, včetně modifikovaných asfaltových pásů apod.

nízkoexpanzní
výborná zvuková izolace
dobré tepelné izolační vlastnosti
aplikační teplota +5 °C až +35 °C
kvalitní struktura
výtěžnost až 14 desek
součástí zateplovacích ETICS systémů
výborná přilnavost k různým stavebním podkladům – beton, omítka, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC, včetně modifikovaných asfaltových pásů apod.

Použití:

speciálně vyvinuto na lepení perimetrů – základových a soklových izolací
pro vysoce efektivní lepení a montáž izolačních systémů na svislé konstrukce

Identifikace nebezpečnosti:

Signální slovo:NEBEZPEČÍ
H222/229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H315 - Dráždí kůži.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny .
H362 - Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:chloralkany, C14-17, Dimethylether, Reakční produkty fosforyltrichloridu a 2-methyloxiranu, Difenylmethandiisokyanát, isomery a homology

Technické parametry:

Objem: 750ml
Typ obalu: pistolová dóza
Barva: žlutá
 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby