Lepidlo DEN BRAVEN DEBBEX POWER KLEBER D4 EXTRA 300ml


175 Kč (7.2 €) vč. DPH
ks
Rychlý nákup
 
Externí sklad 7 ks
Expedujeme do: 5 - 7 dnů
 
EAN: 8595100178145
Kód: EMT06560770
 
Poštovné při platbě předem: od 65 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 69 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu bez obsahu ředidel. Oproti klasickému POWER KLEBERU má POWER KLEBER D4 EXTRA rychlejší schnutí. Další jeho výhodou je, že více vypěňuje a vyplňuje nerovnosti. Lze aplikovat i na nesavé podklady.

- odolné vůči vodě a vlhkosti dle normy EN 204 D4
- po vyzrání lze brousit a přetírat
- odolné běžným chemikáliím
- tlumí hluk a vibrace
- extrémně přilnavé i bez lisovacích tlaků téměř na všechny povrchy
- rychle vytvrzující
- na savé i nesavé podklady
- vypěňuje a vyrovnává povrch

Použití
- lepení konstrukčních vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru (altány, ploty, obložení, čluny, podlahy aj.)
- lepení lakovaných a nesavých povrchů, dlaždice, keramika, ocel, hliník, plast, ABS, sklo aj.
- lepení polystyrenových tabulí, sádrokartonových desek, dřeva, umělého a přírodního kamene, betonu, izolačních materiálů jako je PU-pěna, PS-pěna, skelná a minerální vata apod.
- fixace polic, desek, schodnic nebo parapetů
- lepení zrcadel
- nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty

Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo:NEBEZPEČÍ
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H315 - Dráždí kůži.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny .
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ...
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P501 - Odstraňte obsah/obal ...
P304/340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P342/311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Složení:diethyl(methyl)benzendiamin, propylenkarbonát, Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate, Difenylmethandiisokyanát, isomery a homology
 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby