Injektážní krém DEN BRAVEN DEBBEX AQUA BARIÉRA 250g


296 Kč (11.7 €) vč. DPH
ks
Rychlý nákup
 
Externí sklad 7 ks
Expedujeme do: 5 - 7 dnů
 
EAN: 8595100180520
Kód: EMT06560857
 
Poštovné při platbě předem: od 50 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 79 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Injektážní krém AQUA BARIÉRA je horizontální bariéra ve formě krému proti vzlínající vlhkosti stěn a hydrofobní impregnace betonu, železobetonu a zdiva. Díky krémové konzistenci je aplikace bariéry snadná a připravená k okamžitému použití.

injektážní krém
náhrada za podřezání zdí
výborná horizontální bariéra
zabraňuje průniku vzlínající vodě

Použití
cihelné zdivo, plynosilikátové prvky, beton, pórobeton nebo železobeton

Postup
Krém se injektuje do spár zdiva nebo malty do vyvrtaných otvorů d=12 mm. Tyto otvory by měly být od sebe vzdáleny maximálně 12 cm a končit asi 2 – 5 cm před vnější stranou stěny. Maximální šíře stěny je 450 cm. Vyvrtané otvory se obvykle vyvrtávají nad úrovní země nebo na úrovni podlahy. Vyvrtaný otvor se vyplní krémem. V závislosti na pórovitosti krém proniká na povrch po 30 minutách až několika hodinách. Poté vytváří neproniknutelnou bariéru proti vzlínající se vlhkosti a vodě.

Identifikace nebezpečnosti
Signální slovo: VAROVÁNÍ
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 - Dráždí kůži.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P305/351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332/313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337/313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Složení:1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, Silan, triethoxyoktyl-, rozvětvený, Izotridekanol, etoxylovaný, Siloxany a silikony, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, zakončený methoxyskupinou

Technické parametry:

Balení: 250g
Barva: krémová
 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby