Dusíkaté vápno AGROBIO Perlka 1kg


120 Kč (4.9 €) vč. DPH
ks
Rychlý nákup
 
Externí sklad 2 ks
Expedujeme do: 5 - 7 dnů
 
EAN: 8595660504729
Kód: EMT06439016
 
Poštovné při platbě předem: od 65 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 69 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Granulované dusíkaté vápno PERLKA s pozvolným účinkem. Zdroj dusíku a vápníku do půdy. Dezinfekce půdy.

- Balení: 1kg

Obsah živin:
19,8 N (dusík) + 50 Ca (vápník)

Jak účinkuje?
- víceúčelové pozvolně působící granulované hnojivo
- pro většinu půd, s výjimkou půd těžkých
- typické hnojivo k základnímu hnojení
- je zdrojem dusíku a také vápníku + vedlejším efektem je dezinfekce půdy
- aplikace min. 2-3 týdny před setím nebo výsadbou rostlin
- působením vzdušné a půdní vlhkosti se samovolně rozkládá a nezanechává v ní žádná škodlivá rezidua

Pro jaké rostliny?
- zelenina (brambory, košťálová, listová, plodová zelenina)
- ovocné stromy
- bobuloviny, jahody
- trávník - obnova trávníku

Jak jej použít?
- aplikujeme 2 až 3 týdny před setím či výsadbou
- v předjaří, kde jej rozhodíme na plochu a zapravíme
- hnojivo se aplikuje zásadně na suchý porost a vlhkou půdu
- mezi termínem aplikace hnojiva a vlastním výsevem nebo výsadbou plodiny musí být dodržen několikadenní nebo několikatýdenní časový odstup
- obsažený dusík likviduje bakterie v půdě, pokud používáte do půdy bakteriální přípravky, je nutné je za několik týdnů (min. 3 týdny) po použití Dusíkatého vápna do půdy znovu dodat

Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby